Erbjuder Rondellen Maskin hyresförsäkring?

 In

En trygghet om det händer…

Vi på Rondellen Maskin kan nu erbjuda Dig som kund en hyresförsäkring. Försäkringen kan tecknas i samband med att du hyr maskiner och tillbehör av oss.

Försäkringen skyddar dig mot plötsliga och oförutsedda händelser så som:

 • Stöld
 • Inbrott
 • Brand
 • Vattenskada
 • Skadegörelse
 • Maskinhaveri

Som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte:

 • Förslitning
 • Vårdslöst handhavande
 • Klotter

Säkerhet

För att försäkringen skall täcka stöld och skadegörelse, gäller att maskin och tillbehör med hänsyn till dess värde, förvarats på sådant sätt att stöld/skadegörelse i möjligaste mån kunnat undvikas. Maskiner, ställningar m.m. skall i första hand låsas in på natten. Om dom förvaras utomhus skall dom vara fastlåsta i något som inte utan stora svårigheter kan stjälas med godkänd låskätting klass 3 samt minst klass 3 lås. Godkända låskättingar och lås finns att hyra hos oss.

Om skada eller stöld inträffar gäller följande:

Kontakta Rondellen maskin

 • Uppge kund, adress, kontaktperson och telefonnummer.
 • Uppge vad som skadats eller stulits.
 • Beskriv vad som hänt.
 • Vidtagna åtgärder (vid stöld eller inbrott skall polisanmälan göras/vara gjord)

Vid skada skall skadeanmälan fyllas i och skickas till Rondellen Maskin snarast. Hyra utgår till dess skadeanmälan inkommit.

Vid stöld/inbrott gäller också att tidpunkt för stölden/inbrottet kan preciseras. Vid stöld utgår hyra till dess att Rondellen Maskin erhållit kopia på polisanmälan.

Avgift och självrisk

Försäkringsavgiften är endast 6 % på fakturerat hyresbelopp med en självrisk på 5000:-/skadetillfälle. Priserna är exklusive moms. Vid skada som understiger självrisken debiteras den faktiska kostnaden.

Jämför det med din egen försäkring där självrisken brukar var 1-2 prisbasbelopp ( 1 prisbasbelopp är 2019 46 500 kr).

Ett exempel: Du hyr en lift för 1000:- per dag. Du betalar då endast 60:- per dag och självrisken är bara  5000:-. Jämför detta med värdet på liften som kan uppgå till 350 000:-.

Känn Dig trygg med Rondellens hyresförsäkring!

Tidigare inlägg
0


Det finns inga produkter.