Chat with us, powered by LiveChat

Erbjuder Rondellen Maskin hyresförsäkring?

 In

En trygghet om det händer…

Vi på Rondellen Maskin kan nu erbjuda Dig som kund en hyresförsäkring. Försäkringen kan tecknas i samband med att du hyr maskiner och tillbehör av oss.

Försäkringen skyddar dig mot plötsliga och oförutsedda händelser så som:

 • Stöld
 • Inbrott
 • Brand
 • Vattenskada
 • Skadegörelse
 • Maskinhaveri

Som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte:

 • Förslitning
 • Vårdslöst handhavande
 • Klotter

Säkerhet

För att försäkringen skall täcka stöld och skadegörelse, gäller att maskin och tillbehör med hänsyn till dess värde, förvarats på sådant sätt att stöld/skadegörelse i möjligaste mån kunnat undvikas. Maskiner, ställningar m.m. skall i första hand låsas in på natten. Om dom förvaras utomhus skall dom vara fastlåsta i något som inte utan stora svårigheter kan stjälas med godkänd låskätting klass 3 samt minst klass 3 lås. Godkända låskättingar och lås finns att hyra hos oss.

Om skada eller stöld inträffar gäller följande:

Kontakta Rondellen maskin

 • Uppge kund, adress, kontaktperson och telefonnummer.
 • Uppge vad som skadats eller stulits.
 • Beskriv vad som hänt.
 • Vidtagna åtgärder (vid stöld eller inbrott skall polisanmälan göras/vara gjord)

Vid skada skall skadeanmälan fyllas i och skickas till Rondellen Maskin snarast. Hyra utgår till dess skadeanmälan inkommit.

Vid stöld/inbrott gäller också att tidpunkt för stölden/inbrottet kan preciseras. Vid stöld utgår hyra till dess att Rondellen Maskin erhållit kopia på polisanmälan.

Avgift och självrisk

Försäkringsavgiften är endast 6 % på fakturerat hyresbelopp med en självrisk på 5000:-/skadetillfälle. Priserna är exklusive moms. Vid skada som understiger självrisken debiteras den faktiska kostnaden.

Jämför det med din egen försäkring där självrisken brukar var 1-2 prisbasbelopp ( 1 prisbasbelopp är 2019 46 500 kr).

Ett exempel: Du hyr en lift för 1000:- per dag. Du betalar då endast 60:- per dag och självrisken är bara  5000:-. Jämför detta med värdet på liften som kan uppgå till 350 000:-.

Känn Dig trygg med Rondellens hyresförsäkring!

Tidigare inlägg
0


Det finns inga produkter.